Quality Assurance Documents

Kod Amalan

Kod amalan merupakan panduan kepada semua pihak berkepentingan tentang sembilan bidang penilaian bagi tujuan jaminan kualiti. Dokumen kod amalan wajib dipatuhi dalam menjalankan program pengajian tinggi.

Berikut adalah senarai dokumen kod amalan.

Bil. Kod Amalan Pekeliling/Surat Dokumen Harga

1.

Audit Institusi (COPIA)

COPIA adalah sumber rujukan untuk persediaan dan pelaksanaan audit kualiti dalaman oleh sesuatu institusi dan audit kualiti luaran oleh panel penilai MQA.

 

English Version

 

2.

Akreditasi Program (COPPA)
(sedang dikaji semula)

COPPA mengandungi garis panduan penyediaan dokumen untuk akreditasi program dan proses penilaian akreditasi program. COPPA (yang dibangunkan pada 2008) sedang dikaji semula bertujuan memastikan kandungannya bersesuaian dengan keperluan semasa serta keberkesanannya dalam menghadapi persekitaran pendidikan tinggi yang dinamik.

 

English Version

Malay Version


3.

Akreditasi Program (COPPA) Edisi 2  

Versi Bahasa Inggeris sahaja

   

4.

Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh (COP-ODL)

COP-ODL mengandungi garis panduan untuk pemberi pendidikan tinggi yang menawarkan program terbuka dan jarak jauh, bagi tujuan akreditasi dan audit program.

Pekeliling Bil. 2/2012

English Version

Malay Version

5.

Code of Practice for TVET Programme Accreditation (COPTPA)

COPTPA is the main reference for TVET programme accreditation. The scope of TVET Standards in COPTPA covers qualifications from Level 1 to Level 5 of the MQF. COPTA will serve our mutual interest in assuring the quality of TVET programmes.

Circular No. 10/2019

English Version