Perincian Kelayakan : Cetak di atau jika tidak berjaya, sila cetak di
Diploma Teknologi Maklumat (A8791)
Negara (Country) : MALAYSIA
Institusi (Institution) :KOLEJ TEKNOLOGI ANTARABANGSA COSMOPOINT/ KOLEJ COSMOPOINT, KOTA KINABALU, SABAH
Bidang (Field of Study) :TEKNOLOGI MAKLUMAT/INFORMATION TECHNOLOGY
Mod Program (Mode) :Sepenuh Masa / Separuh Masa (Full Time / Part Time)
Kelayakan (Qualification) :Diploma Teknologi Maklumat (A8791)
Nilai Taraf (Equivalent) :Setaraf dengan Diploma Teknologi Maklumat dari Institusi Pengajian Tinggi Awam Tempatan yang lain (equivalent to Diploma in Information Technology from other Public Institution of Higher Learning)
Tempoh (Duration) :Bagi pelajar yang bergraduat mulai 9.12.2008
"Pengiktirafan kelayakan dari Institusi Pengajian Tinggi Luar Negara yang tersenarai adalah merujuk kepada program yang dijalankan secara sepenuh masa di kampus induk universiti berkenaan. Bagi kelayakan yang diperolehi melalui program pengajian di kampus cawangan dan program francais, berkembar, validasi atau kerjasama sama ada secara sepenuh masa atau separuh masa adalah tidak termasuk kecuali dinyatakan sebaliknya. (The recognition of qualification from this particular foreign Institutions of Higher Learning referred to the fulltime programme conducted at the campus of parent university. Any qualification obtained through programmes offered at branch campuses and franchise, twinning, validation or collaboration, either in full time or part time basis are not included unless stated otherwise).
Kerajaan Malaysia berhak menarik balik pengiktirafan kelayakan-kelayakan yang tersenarai sekiranya perlu tanpa sebarang pemakluman. (The Malaysian Government has the right to withdraw any qualification from the list without notice)."
Top