Kod amalan merupakan panduan kepada semua pihak berkepentingan tentang tujuh bidang penilaian bagi tujuan jaminan kualiti.

Berikut adalah senarai dokumen kod amalan.

Bil. Kod Amalan Pekeliling/Surat Dokumen

1.

Kod Amalan Akreditasi Program:

Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh (COPPA:ODL)
Edisi Kedua

Pekeliling Bil. 11/2019

English Version

 

2.

Audit Institusi (COPIA)

COPIA adalah sumber rujukan untuk persediaan dan pelaksanaan audit kualiti dalaman oleh sesuatu institusi dan audit kualiti luaran oleh panel penilai MQA.

 

English Version

 

3.

Akreditasi Program (COPPA)

COPPA mengandungi garis panduan penyediaan dokumen untuk akreditasi program dan proses penilaian akreditasi program.

 

English Version

Malay Version

4.

Akreditasi Program (COPPA) Edisi 2

Pekeliling Bil. 5/2017

 

5.

Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh (COP-ODL)

COP-ODL mengandungi garis panduan untuk pemberi pendidikan tinggi yang menawarkan program terbuka dan jarak jauh, bagi tujuan akreditasi dan audit program.

Pekeliling Bil. 2/2012

English Version

Malay Version

6.

Kod Amalan Akreditasi Program TVET (COPTPA) Edisi 1

COPTPA adalah rujukan utama bagi akreditasi program TVET. Skop Standard TVET dalam COPTPA meliputi kelayakan dari Tahap 1 hingga Tahap 5 MQF. COPTPA berfungsi mencapai kepentingan bersama dalam menjamin kualiti program TVET.

Pekeliling Bil. 10/2019

English Version

 

7.

Kod Amalan Akreditasi Program TVET (COPTPA) Edisi 2

COPTPA adalah rujukan utama bagi akreditasi program TVET. Skop Standard TVET dalam COPTPA meliputi kelayakan dari Tahap 1 hingga Tahap 6 MQF. COPTPA berfungsi mencapai kepentingan bersama dalam menjamin kualiti program TVET.

 

English Version