Sistem Pengurusan
Pertanyaan dan Aduan MQA

( Inquiry and Complaint Management System MQA )


Sistem Pengurusan Pertanyaan dan Aduan MQA adalah saluran perkhidmatan atas talian
untuk menguruskan pertanyaan dan aduan merangkumi pertanyaan
tentang akreditasi, aduan salah laku IPT, Portal MQA dan perkhidmatan MQA.
Setiap pertanyaan dan aduan akan diberi perhatian sewajarnya
oleh pihak Agensi selaras dengan hasrat Agensi ini untuk
menambah baik perkhidmatan secara berterusan.

Inquiry and Complaint Management System of MQA is an online service
that manages inquiries and complaints on the accreditation status and complaints
on the misconducts of higher education institutions, the MQA portal as well as the MQA services.
Every inquiry and complaint will be given due attention by the Agency,
in line with its aspiration to continuously enhance its services.

Terma dan Syarat | Terms & Conditions

Terma dan Syarat

Di bawah adalah syarat-syarat penggunaan Sistem Pengurusan Pertanyaan & Aduan MQA serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan / atau menggunakan perkhidmatan di dalam sistem ini.

Sekiranya anda mengakses sistem ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat ini dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelanggan, dan kami, Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) bagi akses dan / atau penggunaan sistem ini.

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi sistem ini. Penggunaan dan / atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini.Had Tanggungjawab

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa Agensi Kelayakan Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

    1) penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;

    2) akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;

    3) kenyataan atau tindakan pihak ketiga di dalam sistem ini; dan

    4) menerima dan mengawasi laporan, penyata, pernyataan dan sebarang maklumat lain yang berhubungan dengan akreditasi, audit institusi dan penilaian.


Pautan

Agensi Kelayakan Malaysia boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, Agensi Kelayakan Malaysia tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Agensi Kelayakan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Agensi Kelayakan Malaysia tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan menerusi laman atau sumber tersebut.Penamatan

Agensi Kelayakan Malaysia boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuatkuasa serta-merta. Agensi Kelayakan Malaysia boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa Agensi Kelayakan Malaysia tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.Perubahan Kepada Syarat-Syarat Perkhidmatan

Agensi Kelayakan Malaysia mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan sistem atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana Agensi Kelayakan Malaysia mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda. Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.Pengubahsuaian Kepada Perkhidmatan

Agensi Kelayakan Malaysia mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Agensi Kelayakan Malaysia tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.Umum

Tajuk-tajuk yang digunakan di bawah syarat-syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambilkira dalam tafsiran syarat-syarat ini.

Sekiranya mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.