ADUAN | COMPLAINT

MAKLUMAT PENGADU | COMPLAINANT'S INFORMATION
(*) wajib diisi | (*) compulsory field

 Kategori Pengadu | Complainant's Category *

  Jika Kategori Lain-Lain | Others

  Nama Pengadu| Complainant's Name *

  No.KP@ Pasport @ Tentera @ Polis | IC @ Passport @ Army @ Police No.(without - | tanpa - )

  Alamat Surat-Menyurat | Mailing Address

  No. Telefon | Telephone No. * (without - | tanpa - )

  No. Faks | Fax No.(without - | tanpa - )

  Emel | Email *

MAKLUMAT ADUAN | DETAILS OF COMPLAINT
(*) wajib diisi | (*) compulsory field

  Tarikh Aduan | Date of Complaint

  Kategori Aduan | Category of Complaint *

  Butiran Aduan | Details of Complaint *

  Lampiran (Jika Berkaitan)| Attachment (If Applicable) (.gif/.jpeg/.png/.pdf) MAX SIZE : 5MB

1. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya. | 1. All the information I have provided are true and I accept all responsibility.

2. MQA tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dalam Sistem ini. Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh MQA tertakluk kepada Terma dan Syarat yang ditetapkan. | 2. MQA will not be responsible for any loss or damage due to the use of the services in this system. All information will be kept private and only be used by MQA.