SALAH LAKU PEGAWAI MQA (WHISTLEBLOWING) |
MISSCONDUCT OF MQA's OFFICIAL(S) (WHISTLEBLOWING)

MAKLUMAT PENGADU | COMPLAINANT'S INFORMATION
(*) wajib diisi | (*) compulsory field

  Nama Pengadu| Complainant's Name *

  No.KP@ Pasport @ Tentera @ Polis | IC @ Passport @ Army @ Police No.(without - | tanpa - )

  Alamat Surat-Menyurat | Mailing Address

  No. Telefon | Telephone No. * (without - | tanpa - )

  Emel | Email *

MAKLUMAT ADUAN | DETAILS OF COMPLAINT
(*) wajib diisi | (*) compulsory field

  Tarikh Aduan | Date of Complaint

  Kategori Salah Laku | Category of Misconduct *

  Nama Pegawai yang diadukan| Name of the subject complaint *

  Jawatan Pegawai yang diadukan | Position of the subject complaint

  Tarikh Kesalahan | Date of Allegations

  Masa Kesalahan | Time of Allegations

  Tempat Kesalahan | Place of Allegations

  Keterangan Aduan | Description of Complaint *

  Bukti Kesalahan (Jika Berkaitan)| Proof of Allegations (If Applicable) (.gif/.jpeg/.png/.pdf) MAX SIZE : 5MB

1. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya. | 1. All the information I have provided are true and I accept all responsibility.

2. MQA tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dalam Sistem ini. Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh MQA tertakluk kepada Terma dan Syarat yang ditetapkan. | 2. MQA will not be responsible for any loss or damage due to the use of the services in this system. All information will be kept private and only be used by MQA.