Perkhidmatan MQA

Melaporkan sebarang bentuk salah laku, masalah dan kelemahan dalam perkhidmatan MQA kepada pelanggan.


BUTIRAN ADUAN

(Maklumat bertanda * wajib diisi. Aduan tidak akan diproses sekiranya maklumat yang diterima tidak lengkap.)

Tarikh Aduan
Butiran *
Lampiran (Jika Ada)
(.gif/.jpeg/.png/.pdf)

MAKLUMAT PENGADU

Kategori *

Nama *
No.KP/Pasport/Tentera/Polis (contoh:820803085972)
Alamat Surat-Menyurat
No. Telefon*
No. Faks
Emel *

1. Saya mengaku bahawa saya telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Sistem ini.
2. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.
3. MQA tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dalam Sistem ini. Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh MQA tertakluk kepada Terma dan Syarat yang ditetapkan.