Pengiktirafan Kelayakan

Sebarang pertanyaan berkaitan Pengiktirafan Kelayakan.
Nota : Portal eSisraf www2.mqa.gov.my/esisraf


BUTIRAN PERTANYAAN

(Maklumat bertanda * wajib diisi. Pertanyaan tidak akan diproses sekiranya maklumat yang diterima tidak lengkap.)

Tarikh Pertanyaan
Perkara *
Nama Pemberi Pendidikan Tinggi
Lain-Lain Institusi
Alamat PPT/Institusi
Nama Program
Tarikh Bergraduat
Lampiran (Jika Ada)
(.gif/.jpeg/.png/.pdf)

MAKLUMAT PELANGGAN

Kategori *

Nama *
No.KP/Pasport/Tentera/Polis (contoh:820803085972)
Alamat Surat-Menyurat
No. Telefon*
No. Faks
Emel *

1. Saya mengaku bahawa saya telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Sistem ini.
2. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.
3. MQA tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dalam Sistem ini. Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh MQA tertakluk kepada Terma dan Syarat yang ditetapkan.