Penafian


Dengan menggunakan sistem di laman web Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) ini, pengunjung bersetuju dengan peruntukan Penafian ini.
Sistem ini mengandungi maklumat dan data secara umum sahaja. Meskipun penelitian telah dibuat namun, tiada waranti diberikan oleh MQA tentang ketepatan dan kesempurnaan maklumat dan data yang dikumpul. MQA tidak boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua ganti rugi, termasuk tanpa batasan, ganti rugi khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat dan data yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selainnya tidak kira bagaimana jua sekalipun.